Opći uvjeti poslovanja i korištenja web stranice “https://homefit.hr”

Molimo Vas da kao kupci pažljivo pročitate ove opće uvjete uvjete poslovanja i korištenja web stranice (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) prije kupovine na web stranici https://homefit.hr. Prihvaćanjem Općih uvjeta izjavljujete da ste se upoznali, razumjeli i suglasili s našim Općim uvjetima te da prihvaćate pravila i uvjete navedene u njima. Ukoliko niste suglasni s Općim uvjetima, molimo Vas da ne koristite ove stranice.

Web stranica https://homefit.hr (u daljnjem tekstu: HOMEFIT.hr) u vlasništvu je trgovačkog društva RTL Hrvatska d.o.o. za usluge, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Zagreb, Krapinska ulica 45, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080451968, osobni identifikacijski broj (OIB): 07330149920 (u daljnjem tekstu: RTL).

Kontakt

RTL Hrvatska d.o.o. za usluge
Krapinska ulica 45
10000 Zagreb
E-mail: homefit@rtl.hr

Uvjeti kupovine

HOMEFIT.hr je web stranica koja korisnicama (u daljnjem tekstu: Kupac) omogućuje pristup online treninzima koje izvodi trener Edin Josip Mehmedović. Nakon registracije računa i kupnje odabranog paketa treninga Kupac stječe pravo na pristup sadržaju koji je dostupan na web stranici HOMEFIT.hr. Kako bi mogao koristiti Uslugu, mora registrirati korisnički račun na način da ustupi podatke kojima će se kasnije identificirati i pristupati Usluzi. Ovim Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i RTL-a u odnosu na uvjete i način kupnje, cijene proizvoda, način plaćanja, raskid ugovora, zaštitu osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje HOMEFIT.hr web stranice.

Proizvod koji kupujete predstavlja paket online treninga (u daljnjem tekstu: Paket/Usluga) koji Vam omogućavaju pristup treninzima uživo i treninzima koji su dostupni na Vaš zahtjev, sve u suradnji s trenerom Edinom Josipom Mehmedovićem.

Molimo da uzmete u obzir da su na svakom pojedinom Paketu navedeni uvjeti odnosno ograničenja pod kojima ga možete koristiti, a mogu uključivati ograničenja u odnosu na vrijeme korištenja Paketa u trajanju od godine dana od objave zadnjeg treninga zadnjeg tjedna na HOMEFIT.hr web stranici, količinu i slično. Molimo da prilikom korištenja Paketa provjerite njegovu vremensku valjanost te na njemu sadržane uvjete te da ih prihvatite kao obvezujuće.

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se samo u slučaju kupovine putem HOMEFIT.hr-a.

Kupac može biti samo punoljetna poslovno sposobna fizička osoba. Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta potvrđujete da ste stariji od 18 godina odnosno da imate punu poslovnu sposobnost. Ugovor u ime i za račun maloljetnika te poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njegovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe samo ukoliko nisu lišene prava na raspolaganje svojom imovinom i prava na sklapanje pravnih poslova. Za postupanje suprotno ovim odredbama HOMEFIT.hr ne snosi nikakvu odgovornost.

Cijene

Istaknute cijene proizvoda su maloprodajne uvećane za PDV. Cijene su podložne promjenama.

Načini plaćanja

HOMEFIT.hr omogućuje kupnju odabranih proizvoda jednokratnim plaćanjem izravno putem interneta Virmanski ili internet bankarstvom.

Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili putem banke, pošte, Fine ili sl. Po zaprimljenoj uplati, obraditi ćemo Vašu ponudu za kupnjom (prema izvodima iz banke – u pravilu, sljedeći radni dan).

Pristup Usluzi

Usluga zahtijeva da Kupac ima pristup potrebnoj internetskoj vezi. Kupac je odgovoran za sve troškove povezane s takvom vezom, uključujući troškove prometa podataka bez obzira gdje Kupac koristi Uslugu.

RTL neće biti odgovoran za nemogućnost korištenja Usluge ili za ograničeni pristup Usluzi zbog preopterećenosti interneta ili zbog greški ili problema vezanih uz računala ili druge uređaje, mreže, elektroniku ili komunikacije, koji su izvan kontrole RTL-a.

Računalo

Kupac nakon registracije korisničkog računa može sa svog računala pristupiti Usluzi putem stranice HOMEFIT.hr, korištenjem najčešćih i najnovijih pretraživača.

U slučaju potpune ili djelomične nekompatibilnosti s pretraživačem, Kupac je odgovoran za instalaciju pretraživača potrebnog za pristup Usluzi.

Mobilni uređaji

Za ugodnije gledanje putem mobilnih uređaja savjetuje se korištenje bežičnog interneta. Korištenje Usluge putem EDGE/3G/4G mreža može, ovisno o pretplati mobilnih operatera, uzrokovati dodatne troškove povezane s gledanjem video sadržaja. Kupac je obvezan provjeriti uvjete pretplate s operaterom telekomunikacijskih usluga i prikladnost istih za korištenje Usluge putem tih mreža. RTL ni u kojem trenutku ne snosi odgovornost za na taj način nastale moguće dodatne troškove.

Tehnička i korisnička podrška

Za sva tehnička pitanja molimo da pošaljete upit na homefit@rtl.hr ili se obratite putem pošte na sljedeću adresu: RTL Hrvatska, Tehnička podrška HOMEFIT.hr, Krapinska 45, 10000 Zagreb.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora

Kupnjom Paketa izričito pristajete da pružanje usluga započinje prije isteka roka iz članka 79. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, broj 19/22) te ste upoznati da davanjem pristanka gubite pravo na jednostrani raskid ugovora sukladno članku 79. Zakona o zaštiti potrošača.

Prigovor

Kupac sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ima pravo podnijeti pisani prigovor, neposredno ili putem pošte na adresu: RTL Hrvatska d.o.o. za usluge, Krapinska ulica 45, 10000 Zagreb ili na adresu elektroničke pošte: homefit@rtl.hr.  HOMEFIT.hr je dužan bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak prigovora koji je predan neposredno u njegovim poslovnim prostorijama. HOMEFIT.hr će na zaprimljene prigovore odgovoriti u zakonskom roku od 15 dana.

Rješavanje potrošačkih sporova

Ovim putem Vas obavještavamo da svaki spor rješavamo mirnim putem – sporazumno, kao i o Vašem pravu da koristite mehanizme izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pravom pokretanja postupka izvansudskog rješavanja spora podnošenjem prijave Sudu časti Hrvatske gospodarske Komore, i/ili podnošenjem prijedloga za mirenje Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj Komori.

Online rješavanje potrošačkih sporova

Obavještavamo Vas o mogućnosti rješavanja potrošačkih pritužbi putem online rješavanja potrošačkih sporova temeljem Uredbe o online rješavanju potrošačkih sporova 2006/2004 i Direktive 2009/22/EC i Direktive o alternativnom rješavanju alternativnih sporova 2013/11/EU putem linka: ovdje https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Odgovornost za materijalne nedostatke

Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, broj NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21) odgovaramo za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca kao i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Uporaba i zaštita osobnih podataka

U HOMEFIT.hr u cijenimo vašu privatnost zato sve Vaše osobne podatke čuvamo u strogoj tajnosti. Sve naše internetske aktivnosti su u skladu s europskim zakonima (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ , dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR) i zakonima Republike Hrvatske.

Politika privatnosti određuje upotrebu informacija koje će HOMEFIT.hr zaprimiti od Vas kada posjetite HOMEFIT.hr internetske stranice, registrirate se i izvršite kupovinu ili podatke koje ćete podijeliti sa HOMEFIT.hr korisničkom službom ukoliko nas kontaktirate putem e-maila. Kao prijavljeni korisnik  HOMEFIT.hr  dobivate vlastiti korisnički račun (u daljnjem tekstu: Korisnički račun). HOMEFIT.hr savjetuje da nikome ne otkrivate podatke o Vašem Korisničkom računu. Isključivo ste odgovorni za održavanje tajnosti i sigurnosti Vašeg Korisničkog računa, te za sve aktivnosti koje se dogode na ili putem Vašeg Korisničkog računa. Kupac je obvezan osigurati da su navedene informacije u trenutku registracije točne, i, prema potrebi, ažurirati svoj korisnički račun s točnim informacijama. O svakoj zlouporabi Vašeg Korisničkog računa dužni ste bez odgađanja obavijestiti HOMEFIT.hr. HOMEFIT.hr ne odgovara za bilo koji oblik štete koja nastane neovlaštenim korištenjem Korisničkog računa. HOMEFIT.hr ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti od Kupca promjenu korisničke lozinke. Promjene će imati trenutni učinak i mogu uzrokovati privremene prekide u korištenju Usluge.

HOMEFIT.hr Politika privatnosti sastavni je dio Općih uvjeta i može se pročitati ovdje Politika privatnosti.

Zaštita autorskih prava i druga prava intelektualnog vlasništva

Podaci na HOMEFIT.hr su zaštićeni sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine, broj 111/21).

Sadržaj web stranice HOMEFIT.hr i sadržaj Usluge zaštićeni su autorskim pravom, pravom na žigu i/ili drugim pravima intelektualnog vlasništva. Korištenje Usluge ni na koji način ne predstavlja prijenos na Kupca bilo kojeg ovlaštenja ili bilo kojeg drugog prava intelektualnog vlasništva na sadržaje Usluge ili Uslugu.

Autorska prava koja se nalaze na HOMEFIT.hr, a uključuju audiovizualno djelo, tekst, slike, baze podataka, druge grafičke prikaze, zvukove, software, nazive (uključujući i domenu) pripadaju RTL -u.

Kupac može koristiti Uslugu i njen sadržaj sukladno ovim Uvjetima korištenja isključivo za svoju osobnu uporabu.

Kupac ne smije:

(a) koristiti Uslugu u komercijalne ili javne svrhe;

(b) koristiti Uslugu u nezakonite ili neprikladne svrhe;

(c) kopirati/reproducirati, posuditi, prodati, emitirati, ili inače distribuirati, urediti ili na drugi način prenositi ili prilagoditi sadržaj Usluge ili korisničkog računa;

(d) zaobići, izmijeniti, ukloniti, produljiti ili na drugi način manipulirati bilo sigurnost, šifriranje ili druge tehnologije ili softver koji je dio Usluge; ili

(e) na drugi način koristiti Uslugu protivno zakonu o autorskim pravima, drugim zakonima ili ovim Uvjetima korištenja.

Korištenje Usluge protivno ovom odjeljku smatrat će se materijalnom povredom ugovora što ovlašćuje RTL raskinuti ugovor i onemogućiti Uslugu s trenutnim učinkom, kao zahtijevati naknadu štete.

HOMEFIT.hr Paketi se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Općim uvjetima. Korištenjem Paketa u druge svrhe, kao i kopiranjem, prijepisom, distribuiranjem Paketa bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima te podliježete zakonskim sankcijama.

Isključena je odgovornost HOMEFIT.hr-a u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača.

Isključenje iz uporabe, naknada štete

HOMEFIT.hr je ovlašten iz daljnje uporabe stranica isključiti onog Kupca odnosno korisnika koji na bilo koji način krši Opće uvjete, ometa rad stranice, zlouporabljuje objavljene podatke ili na bilo koji drugi način neovlašteno koristi HOMEFIT.hr ili postupa protivno prisilnim propisima. HOMEFIT.hr uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu nastale štete i izmakle koristi. HOMEFIT.hr će u navedenim slučajevima poduzeti sve raspoložive pravne mjere kako bi zaštitio sebe i svoje Kupce.

Isključenje odgovornosti

HOMEFIT.hr ne odgovara:

  • za ovlaštenost druge strane za sklapanje ugovora;
  • za dostupnost i funkcioniranje stranice HOMEFIT.hr u svakom trenutku;
  • za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu;
  • za zakonitost korištenja stranice HOMEFIT.hr od strane trećih osoba;
  • za eventualne pogreške u prezentaciji sadržaja HOMEFIT.hr koje mogu dovesti do povrede autorskog prava i prava intelektualnog vlasništva;
  • Kupcima ni trećim osobama za bilo kakvu štetu ili gubitak koji nastanu izravno korištenjem ovih stranica ili stranica na koje vode linkovi sa HOMEFIT.hr, odnosno zbog informacija na ovim stranicama;
  • za eventualno naruženje fizičkog izgleda, gubitak ili smanjenje fizičkih sposobnosti, narušeno zdravlje, psihičke smetnje, bol, patnju i sve druge negativne efekte koji bi eventualno mogli nastati kao posljedica korištenja Usluge HOMEFIT.hr te Kupac izričito jamči da neće postavljati zahtjeve za naknadom štete, pokretati sudske sporove, istupati u javnosti ili poduzimati bilo kakve radnje koje bi RTL-u mogle uzrokovati štetu kako materijalnu, tako i nematerijalnu;
  • za eventualnu štetu ili izmaklu korist nastalu nepružanjem svoje Usluge radi pogrešaka tehničke ili ljudske naravi;
  • za sadržaj prikazan na stranicama trećih osoba na koje HOMEFIT.hr može dopustiti povremeni pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s  HOMEFIT.hr niti podupiranja takvih stranica od strane HOMEFIT.hr-a;

Korištenje „kolačića“

Kada pristupate internetskoj stranici, općeniti se, neosobni podaci (broj posjete, prosječno vrijeme posjete stranici, posjećene stranice) automatski bilježe (ne kao dio prijave). Te podatke ne možemo povezati s vašim osobnim podacima i oni su u potpunosti neosobni. Te informacije koristimo za mjerenje privlačnosti naše internetske stranice i poboljšavanje sadržaja i korisnosti same stranice. Vaše podatke ne koristimo u druge svrhe i ne posredujemo trećim osobama. Kolačići su nevidljivi dokumenti koji su trenutno sačuvani na vašem tvrdom disku i omogućavaju prodavatelju prepoznavanje vašeg računala, kada sljedeći put posjetite internetsku stranicu. Prodavatelj koristi kolačiće samo za skupljanje informacija koje se koriste za upotrebu internetske stranice i za optimizaciju svojih internetskih aktivnosti oglašavanja. Korištenjem ove internetske stranice dajete svoju suglasnost za korištenjem kolačića. Ukoliko ne želite omogućiti spremanje kolačića to možete podesiti u svom internet pregledniku. Kupci koji odluče ne prihvatiti osnovne kolačiće neće moći koristiti stranicu HOMEFIT.hr  jer bez korištenja kolačića nije moguće registrirati korisnički račun niti dodavati proizvode u košaricu. Više o politici kolačića može saznati na Politika kolačića.

Promjene

HOMEFIT.hr. je ovlašten u svakom trenutku mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta te o tome obavijestiti Kupce putem web stranice HOMEFIT.hr. Kupci su dužni pri registraciji pročitati i suglasiti se s Općim uvjetima koji se primjenjuju na svaku sljedeću kupovinu sve do njihove izmjene, a o čemu će Kupci biti obaviješteni pri prvoj sljedećoj kupovini nakon izmjene. HOMEFIT.hr ne snosi nikakvu odgovornost zbog propuštanja Kupca da to učini.

Nadležnost

Za sve sporove proizašle iz korištenja web stranice HOMEFIT.hr ugovara se nadležnost suda u Zagrebu.

Zagreb, 24. listopada 2022.

RTL Hrvatska d.o.o.

Scroll to Top